7 double spokes rims

TDU 1 - Ingame and mod 7 double spokes rims