3 double spokes rims

TDU 1 - Ingame and mod 3 double spokes rims