10 double spokes rims

TDU 1 - Ingame and mod 10 double spokes rims